Regulamin

  1. Ogólne warunki zakupów:

 1. Strona „www.azardi.pl” zwana dalej „Azardi sklep internetowy” jest własnością Azardi s.c., ul. Mroczeń 93, 63-604 Baranów, NIP 6192048542.
 2. Azardi sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem „Azardi sklep internetowy” są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w „Azardi sklep internetowy” mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.
 3. Podane na stronach „Azardi sklep internetowy” ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. „Azardi sklep internetowy” oferuje zakupy w trzech trybach:
  • Tryb „Zwykły”
  • Tryb „Szybki zakup”
  • Tryb „Przelewy24.pl”
  • Tryb „Zwykły” polega na zakupie towarów w drodze uprzedniej rejestracji w Azardi sklep internetowy oraz dokonania zapłaty za zamówione towary. Zapłaty można dokonać przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl. Podczas rejestracji Klient podaje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, hasło.
  • Tryb „Szybki zakup” polega na zakupie towarów bez rejestrowania się w Azardi sklep internetowy, zapłaty można dokonać przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl. Klient podaje dane związane z adresem dostawy zawierające dane osobowe imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.
  • Tryb „Konto Przelewy24.pl” – Klient po dokonaniu wyboru towarów zostaje przekierowany do systemu Przelewy24.pl, w którym dokonuje logowania/rejestracji i dokonuje płatności przelewem elektronicznym lub karta kredytową.
 6. W każdym trybie, zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronie internetowej „Azardi sklep internetowy” poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 7. Serwer „Azardi sklep internetowy” wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego zamówienia przy płatności za pobraniem. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informacje na temat wysokości i kosztów przesyłki.
 8. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy klient potwierdzi e-mailem swoje zamówienie oraz zapłaci za towar za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl.
 9. Jako datę zapłaty liczy się termin wpływu pieniędzy na konto „Azardi sklep internetowy. Zapłata musi się znaleźć na koncie „Azardi sklep internetowy” nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu na zapłatę odpowiednio: 30% zaliczki towaru i za dostawę (w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”) oraz za towar (w przypadku wyboru pozostałych form płatności) zamówienie zostanie anulowane i nie będzie wiązać Azardi sklep internetowy.
 10. Termin realizacji zamówienia to 30 dni roboczych od dnia spełnienia warunków zawartych w punkcie 9 niniejszego regulaminu, chyba że Klient życzy sobie ich dostarczenia w późniejszym terminie. Za termin realizacji zamówienia przyjmujemy czas w jakim produkcja wykonuje zamówienie, do tego terminu należy dodać czas dostawy towarów od 7-14 dni (jeśli klient zamówi meble z dostawą pod wskazany adres). W takim przypadku osoba z Biura Obsługi Klienta bezpośrednio kontaktuje się z Klientem w celu umówienia terminu dostawy. Termin dostawy mebli może być dłuższy od terminu umówionego z Klientem, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, jednak nie będzie dłuższy niż 14 dni o czym poinformujemy klienta wcześniej.
 11. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy, bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 12. Koszty dostaw znajdują się w zakładce „Dostawa”.
 13. Faktura VAT imienna lub na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i będzie przesyłana drogą mailową.

  2. Przetwarzanie danych:

 1. Zgodnie z ustawą z 25 grudnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  3. Reklamacje:

  (dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)

  Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego za pośrednictwem Internetu wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie azardi.pl lub na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez „Azardi sklep internetowy”.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pod warunkiem, że wada ma charakter istotny.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Dział obsługi klienta Azardi ul. Mroczeń 93, 63-604 Baranów lub drogą mailową na adres kontakt@azardi.pl
 4. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
  • Imię i nazwisko
  • Datę zakupu oraz numer zamówienia
  • Dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)
  • Nazwę, numery, ilość towarów, które są reklamowane
  • Powód reklamacji
 5. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu likwidacji szkody.
 6. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail kontakt@azardi.pl lub pod numerem telefonu +48 884 822 444.

  4. Ochrona danych osobowych.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) właściciel Sklepu Internetowego azardi.pl informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Azardi z siedzibą w Baranowie, przy ul. Mroczeń 93.
 2. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym azardi.pl.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Azardi.
 4. Firma Azardi zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej azardi.pl pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.
 5. Złożenie zamówienia w „Azardi sklep internetowy” oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 7. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem „Azardi sklep internetowy” z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w punkcie I ust. 8-11 niniejszego Regulaminu.
 8. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Azardi sklep internetowy, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 luty 2023 roku.